Kdo jsme

 

 

Nezisková církevní organizace, začleněná do sítě Charit působících na území České republiky. Zřízena byla 3. února 1992 arcibiskupem olomouckým a svoji činnost vyvíjí v přerovském a kojetínském regionu v oblasti zdravotní, sociální a humanitární.

Je registrována u Ministerstva kultury ČR jako evidovaná právnická osoba v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., O církvích a náboženských společnostech a působí ve zdravotní, sociální a humanitární oblasti. Úzce spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, úřady v regionu, farnostmi a dalšími institucemi.

Našim posláním je poskytovat pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, aby mohli žít dále ve svém domově.

Charita jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Pojem caritas je chápán jako projev milosrdné lásky k bližnímu.

Charita usiluje o zachování lidské důstojnosti v duchu křesťanské lásky bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či barvu pleti.

Střediska CHP

Domácí zdravotní a hospicová péče
Charitní pečovatelská služba
Odlehčovací služba
Občanská poradna a poradna pro dlužníky
Setkávání seniorů SPOLU
Romské komunitní centrum Žížalka
Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce
Nízkoprahové denní centrum Lorenc
Služby pastoračního asistenta
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Kojetín
Dům sv. Josefa Kojetín
Rodinný klub Maria  Kojetín


Kontaktní údaje:

Šířava 1295/27, 750 02 Přerov
IČO: 45180270

tel.:
774 330 666

ID:
g9gttyw

Email:
info@prerov.charita.cz /reditel@prerov.charita.cz
Web:
www.prerov.charita.cz

Bank. spojení:
KB Přerov, Číslo bank. účtu: 34536831/0100

Statutární zástupce:
Mgr. Alena Pizúrová, ředitelka CHP

Rada CHP:
JUDr. Miluše Hrnčiříková, Mgr. Martina Mazáčová, Ing. Jana Žižlavská

Kontrolní komise: Václav Keprt, Mons. Bohumír Vításek, Pavla Schwarzerová