GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Charita Přerov, IČ: 45180270, se sídlem Šířava 1295/27, 750 02 Přerov (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Charita Přerov zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.,
agenda související s poskytování zdravotních služeb (Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče)
personalistická a účetní agenda,
správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
pořádání dobročinných sbírek.
Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Charita Přerov se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti charity. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Kontaktní místo

Nemáme povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, ale v případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Šířava 1295/27, 750 02 Přerov.

Protože dbáme na ochranu osobních údajů, určili jsme ve společnosti kontaktní osobu pro GDPR, která je připravena reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně. 

Kontaktní osobou je:

Ing. Romana Nitková, Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, email: romana.nitkova@prerov.charita.cz.

Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecných nařízení. Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.