Služby pastoračního asistenta

Mgr. Emilie Šmídová
Tel: 731 914 944

Šířava 1295/27, 750 02 Přerov
email: emilie.smidova@prerov.charita.cz

Charita je organizace zřizovaná katolickou církví. Jejím úkolem je skrze pomoc bližnímu naplňovat Kristovu výzvu k nezištné lásce. Touto pomocí se však nemyslí jen tělesná stránka člověka. Péče o potřebné má být komplexní a zahrnuje jak tělesnou, tak i duševní a duchovní stránku. Člověk je složen z těchto tří složek, a pokud jednu z nich budeme ignorovat, naše lidství zakrní. Pokud však máme při péči na mysli všechny tři rozměry, může i starý a nemocný člověk rozvinout plnost svého lidství. Úkolem charity je poskytovat prostor, ve kterém se mohou rozvíjet všechny tyto složky, a to bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, vzdělání či situaci, ve které se člověk nachází.

Tímto postojem má být prostoupena celá Charita, zvláštním způsobem nad ní však bdí pastorační asistent. Jeho úkolem je naplňování tohoto cíle skrze konkrétní činnosti, kterým se Charita věnuje a ve kterých může tento postoj dále rozvíjet.

V rámci služby pastoračního asistenta Charita Přerov nabízí:

  • Návštěvu klientů charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby (povídání, procházka, společná modlitba, zprostředkování kněze apod.)
  • Možnost duchovního i „obyčejného“ rozhovoru pro pracovníky i klienty Charity
  • Pravidelné Modlitby za Charitu
  • Přednášky na duchovní i jiná témata
  • Návštěva farností a propagace Charity
  • Náboženství v Romském komunitním centru
  • Koordinování sbírek (potravinová, materiální, Tříkrálová sbírka, Postní almužna)
  • Modlitební Alarm

Modlitební alarm

Tato aktivita slouží k podpoře klientů v Domácí hospicové péči a jejich rodin. Zapojení „alarmisté“ dostanou SMS s prosbou o modlitbu za pana/paní X. Na zprávu není potřeba reagovat, každý alarmista se pomodlí podle svých časových možností i schopností. V alarmu je zapojen i kněz, který pravidelně slouží na tyto úmysly mši svatou, jedno ze společenství také na úmysly pamatuje při pravidelné modlitbě růžence. Alarmisté mají možnost setkávat se na Modlitbách za charitu, po kterých jednou za čas následuje společné sdílení, nové informace a povídání.
Přínos modlitebního alarmu dokládají sami nemocní i jejich blízcí. Často se podaří zmírnit bolest, vyřešit náročné okamžiky, usnadnit proces umírání, ale jsou i svědectví o výrazném zlepšení stavu a ústupu nemoci.

V současnosti se v Modlitebním alarmu angažují 3 desítky lidí různého věku. Pokud byste měli zájem se do aktivity zapojit, stačí poslat SMS: „Chci se zapojit do Modlitebního alarmu, jméno,“ na číslo 731 914 944. Tím budete zařazeni mezi alarmisty a podle potřeby Vám budou přicházet zprávy s prosbou o modlitbu.

„…modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.“ Jk 5,16