Romské komunitní centrum Žížalka

Vedoucí: Mgr. Lenka Klíčová, MPP
Mobil: 608 139 073
E-mail: lenka.klicova@prerov.charita.cz

Marie Wehmhönerová - pracovník v sociálních službách
Mobil: 797 804 170
E-mail: marie.wehmhonerova@prerov.charita.cz

Eliška Trávníčková, DiS. - sociální pracovník
Mobil: 605 522 248
E-mail: eliska.travnickova@prerov.charita.cz

Kojetínská 1946, Přerov, 750 02
E-mail: zizalka@prerov.charita.cz

339571456_605691461161576_6386954140965470729_n

Poslání


Posláním Romského komunitního centra Žížalka Charity Přerov je poskytnout pomoc a podporu rodinám s dětmi z města Přerova, které potřebují oporu a motivaci při překonávání a snižování důsledků krizových sociálních situací. Služby jsou poskytovány převážně v zařízení Romského komunitního centra a v  domácnostech uživatelů. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinu sociálně aktivizační služby RKC Žížalka tvoří především romské rodiny s dětmi ve věku do 18-ti let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace a těhotné ženy, které potřebují pomoc při zajištění budoucí péče o dítě a nachází se v nepříznivé sociální situaci či jsou ohroženy sociálním vyloučením.

 • Rodiny s oběma rodiči, kteří pečují o dítě či děti
 • Rodiny, kde je pouze jeden rodič pečující o dítě či děti
 • Rodiny, které mají dítě umístěné v některém z druhů ústavní péče či náhradní rodinné péče a potřebují pomoc při vytvoření podmínek pro návrat dítěte do rodiny
 • Těhotné ženy, které potřebují pomoc při zajištění budoucí péče o dítě a nachází se v nepříznivé sociální situaci či jsou ohroženy sociálním vyloučením

Hlavní a dílčí cíle 

Hlavním cílem je motivovat a aktivizovat rodiny z města Přerova, které spadají do cílové skupiny Romského komunitního centra Žížalka, k rozvoji jejich schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, snížení rizik při vzniku krizové sociální situace a následnému obnovení schopností samostatného fungování rodiny.

Dílčí cíle:

 1. pomáhat zajistit vhodné prostředí pro vývoj dítěte,
 2. motivovat děti a jejich rodiče k přípravě na školní docházku
 3. podporovat je k udržení situace na úrovni neohrožující bezpečí a zdravý vývoj všech členů rodiny, obzvláště dětí,
 4. efektivně hospodařit s finančními prostředky rodiny,
 5. zprostředkovat přístup uživatelů k informacím, které pomohou při řešení jejich problému - nezaměstnanost, zadluženost atd.,
 6. motivovat rodinu ke spolupráci s dalšími institucemi, organizacemi a orgány,
 7. uplatnit se ve společenském prostředí, ve kterém uživatel žije,
 8. nácvik rodičovských dovedností skrze osvojení základních kulturních, společenských a hygienických návyků.

Zásady poskytování služby

 1. princip křesťanských hodnot – vycházíme ze zásad lásky, pravdy, svobody, spravedlnosti, a ty se promítají do poskytování služby RKC Žížalka,
 2. zachování lidské důstojnosti – prostřednictvím lidského, slušného a odborného přístupu s ohledem na základní lidská práva, povinnosti a svobody,
 3. respektování individuality – respektování jedinečnosti uživatele a práva na jeho vlastní rozhodování, pomoc všem uživatelům se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace, na základě jedinečnosti uživatele individualizujeme sociální práci,
 4. práce s celou rodinou – zapojení všech dostupných členů rodiny do řešení problémů se zachováním důrazu na zájmy dětí,
 5. podpora a motivace – poskytování opory a posilování odhodlání k úsilí ke změně,
 6. boj s předsudky ve společnosti – přístup bez předsudků a snaha o vytváření pozitivního obrazu skupin sociálně vyloučených obyvatel,
 7. flexibilita – v rámci možností vycházíme vstříc potřebám svých uživatelů, dokážeme pohotově a účinně reagovat na změnu v rodině vhodnou metodou práce,
 8. bezplatnost – služby jsou poskytovány bez nároku na úhradu.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita poskytované ambulantní služby při skupinových aktivitách je maximálně 15 uživatelů za činnosti 2 pracovníků. Okamžitá kapacita pro individuální práci - maximálně 3 uživatelé (rodiny)/zájemci o službu při činnosti 3 pracovníků, v případě nižšího počtu pracovníků se kapacita snižuje.

Maximální denní kapacita terénní formy služby je 10 uživatelských rodin či zájemců o službu. Okamžitá terénní kapacita pro individuální práci je max. 3 uživatelské rodiny/zájemci o službu při počtu 3 pracovníků v terénu, v případě, že je pracovníků méně se kapacita snižuje.

Celé znění veřejného závazku RKC Žížalka naleznete zde.

Propagační leták.