Dům sv. Josefa

Vedoucí služby:   Mgr. Veronika Škrabalová, DiS.
Mobil: 732 816 743
Mobil: 720 126 475

Komenského náměstí 49, Kojetín, 752 01 
Telefon:  581 762 160
Mobil:     720 126 475
Email: cds@prerov.charita.cz

Dokumenty:

Klikněte zde pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Domu sv. Josefa - centra denních služeb.

Poslání

Dům sv. Josefa nabízí v příjemném bezbariérovém prostředí péči a podporu seniorům se sníženou soběstačností, osobám s tělesným postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním ve věku nad 50 let. V bezpečné rodinné atmosféře jim umožňuje strávit část dne smysluplnými aktivitami při zajištění individuálních potřeb.

Poskytované služby

Poskytované služby:

 1. Základní sociální poradenství: Poskytování základních informací, které napomáhají k řešení nepříznivé sociální situace zájemce či uživatele. Tuto službu poskytuje sociální pracovník a je bezplatná.
 2. Základní činnosti: dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách ve znění pozdějších právních předpisů, se zajišťují základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:

  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  Pomoc při úkonech osobní hygieny
  Dle potřeby a míry soběstačnosti uživatele pomoc pracovníka při péči o tělesnou čistotu - při mytí rukou před jídlem a po jídle, po použití WC, při sprchování, při udržování čistoty u uživatelů s inkontinencí apod.
  Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  Pomoc při běžné každodenní úpravě vlasů, umytí vlasů vlastním šamponem uživatele, vysušení, provedení jednoduchého ostříhání nehtů na rukou, případně nohou uživatele.
  Pomoc při použití WC
  Pomoc při použití a přesunu na WC, pomoc se svlékáním a oblékáním při použití WC. Dle potřeby očištění, pomoc při hygieně rukou, případně desinfekce.

  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  Zajištění stravy dle času stráveného ve službě, zajištění oběda od externího dodavatele, snídaně a svačiny dle zájmu uživatele buď z vlastních zdrojů, nebo dle nabídky služby, průběžné zajištění tekutin v potřebném množství, zajištění potravin k přípravě snídaní, svačin a nápojů.
  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  Pomoc při podávání jídla dle soběstačnosti uživatele: nachystání porce na talíř, pokrájení jídla na menší kousky, dopomoc při příjmu jídla a pití, dopomoc při vkládání soust do úst.

  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovednostíPomoc a podpora uživatele při péči o svou osobu, nácvik činností, které způsobují těžkosti (např. při odemykání, oblékání, obouvání…), nácvik chůze, jemné motoriky, aktivity pro udržení celkové pohyblivosti, podpora při komunikaci, výslovnosti, orientaci v čase i místě, procvičování paměti, logického úsudku aj.
  Jedná se o individuální i skupinové činnosti nabízené nejrůznějšími formami: reminiscence, smyslová aktivizace, zdravotní cvičení s použitím gymballů, overballů aj., hudební programy, společenské hry, tréninky paměti, procvičování postřehu, doplňování, kvízy, křížovky, výtvarné činnosti, rukodělné činnosti s pomocí nejrůznějších materiálů, přednášky, besedy, poznávací výlety, návštěvy výstav a společenských akcí, aktivity s dětmi předškolního věku, duchovní činnosti atd. Při všech činnostech jsou respektovány dřívější zájmy, oblíbené aktivity, tempo a schopnosti uživatele.
  Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  Pomoc a podpora při využívání nabídky veřejných služeb, kulturních, sportovních a společenských akcí, při možnosti čerpání zotavovacích a lázeňských pobytů apod. (pomoc při zajištění jízdenky, vstupenky, poukazu, dopomoc při dojednání kontaktu - schůzka, návštěva, docházka), organizování akcí v zařízení s možností účasti veřejnosti apod.

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob dle přání a potřeb uživatele.

  Sociálně terapeutické činnosti
  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, pomoc při nácviku, rozvoji nebo alespoň udržení sociálních schopností a pracovních dovedností, které vedou k překonávání sociální izolace a snižování závislosti, poskytování informací, jak řešit nebo měnit náročné situace, podpora a doprovázení v dlouhodobé nemoci či obtížné situaci, nácvik běžných, sociálních a technických dovedností při práci s mobilem, práci na PC, ovládání elektroniky, finančním hospodaření, vytváření rozpočtu, plánování apod.

  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora a dopomoc v situacích, které uživatel nedokáže sám vyřešit, zvláště při komunikaci s druhými lidmi a institucemi při vyřizování oprávněných požadavků, poskytování potřebných informací při výběru a vyplňování potřebného formuláře či složenky, porozumění obdrženému dokumentu, pomoc při hodnocení dosaženého a rozvažování potřebných kroků, podpora a vedení uživatele k samostatnosti a vlastní zodpovědnosti apod.
 3. Fakultativní služby

  Jako fakultativní služba tj. nad rámec stanovený zákonem je poskytovaná přeprava uživatelů charitním automobilem (do zařízení a zpět do místa bydliště,  k vyřizování osobních záležitostí, k lékařům apod.) Tato služba je hrazena uživatelem dle platného sazebníku.

Cílová skupina

 

 • senioři se sníženou soběstačností;
 • osoby s tělesným postižením nad 50 let, které mají omezené pohybové schopnosti;
 • osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence nad 50 let.

Služba není určena pro osoby, které:

 • nejsou schopné převozu;
 • nejsou schopné ani s dopomocí se po dobu nezbytně nutnou postavit na nohy;
 • vyžadují celodenní odbornou pomoc na lůžku nebo je u nich nutná celodenní asistence jednoho pracovníka;
 • nejsou schopné přijímat potravu ústy;
 • jsou agresivní nebo z jiného důvodu nejsou schopné pobytu v kolektivu;
 • vyžadují vzhledem ke svému postižení používání speciálních pomůcek, které nejsou v centru k dispozici.

Cíle poskytovaných služeb

 • zajistit péči o uživatele v bezpečném rodinném prostředí s důrazem na individuální přístup k jejich potřebám;
 • přispět k aktivizaci uživatelů a posílení či alespoň zachování jejich schopností a dovedností;
 • odstranit různé formy sociální izolace zprostředkováním kontaktu se společností;
 • napomáhat k udržení lidí se sníženou soběstačností co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí;
 • poskytnout pečujícím fyzickým osobám čas na odpočinek, možnost chodit nadále do zaměstnání, nebo si zajistit své osobní záležitosti.

Princip poskytování služby

 

 • Princip dodržování křesťanských hodnot (láska, pravda, svoboda a spravedlnost) je základní zásada, ze které služba vychází;
 • Princip samostatnosti a individuality uživatelů - snaha o co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů a individuální přístup ke každému;
 • Princip aktivizace – motivace k činnostem, které napomáhají k udržení soběstačnosti a k sociálnímu začleňování;
 • Princip odbornosti - základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí soustavným vzděláváním a spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními;
 • Princip vytváření „domácího prostředí“.

Kapacita a dostupnost služby

Kapacita:

 • Maximální denní kapacita služby je stanovena na 10 uživatelů.
 • Souběžně mohou službu využívat maximálně 2 uživatelé v pokročilém stádiu chronického duševního onemocnění.

Dostupnost:

 • Služba je poskytovaná ambulantní formou každý pracovní den od 7.00 do 15.00
 • Uživatelé mohou služby využívat každodenně nebo nepravidelně (např. jen část dne nebo pouze některé dny v týdnu nebo měsíci dle potřeby).
 • Uživatelům je k dispozici společenská místnost, terapeutická dílna, tělocvična, kaple, sociální zařízení (WC, umývárna, prostorná sprcha) a dvorní trakt s altánovým posezením.
 • Všechny prostory jsou bezbariérové.

Úhrada za služby

 • Úhrada za služby se účtuje podle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby. Výše úhrady za poskytnuté základní činnosti se počítá dle skutečného času, který stráví pracovník s uživatelem, včetně času nezbytného k zajištění konkrétních činností.
 • Uživatel provádí úhradu za uplynulý měsíc v hotovosti nebo převodem na účet Charity Přerov.

Dokumenty: :

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Domu sv. Josefa.