Rodinný klub Maria

Vedoucí služby:   Mgr. Marie Gračková
Mobil: 732 725 436

Pracovnice v sociálních službách: Mgr. Pavlína Dostálová

Mobil: 732 725 374

Pracovník v sociálních službách: Róbert Gábor
Mobil: 730 589 247

Sociální pracovnice: Mgr. Vladimíra Horáčková
Mobil: 734 666 417

Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01  
Email: rkm@prerov.charita.cz      

Provozní doba:
Ambulantní služba
Pondělí až pátek 8:00 – 12:00

Terénní služba
Pondělí až pátek 8:00 – 16:00

20220628_141716

Poslání


Posláním Rodinného klubu Maria je poskytnout pomoc a podporu rodinám s dětmi, které potřebují oporu a motivaci při překonávání a snižování důsledků nepříznivých sociálních situací. Služby jsou poskytovány převážně v domácnostech uživatelů a v zařízení Rodinného klubu Maria. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

Poskytované služby

V rámci ambulantní a terénní formy nabízíme:

a)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
pracovně výchovná činnost s dětmi – podpora dětí a jejich rodičů v rozvoji klíčových dovedností a schopností dítěte formou rozvoje slovní zásoby a komunikace, rozvoje logického myšlení, zapojení dětí do činností spojených s chodem domácnosti, vedení k respektu vůči autoritě aj., přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby.

pracovně výchovná činnost s dospělými
– podpora a nácvik správného rodičovského chování, podpora žádoucího hospodaření a vedení domácnosti, podpora a pomoc při řešení bytové problematiky a nezaměstnanosti, podpora při řešení finančního zabezpečení rodiny, pomoc při řešení partnerských neshod a vedení ke správné komunikaci mezi rodičem a dítětem, vedení k rodičovské zodpovědnosti, podpora rodiče při vedení dítěte k dodržování nastavených pravidel v rodině a k dodržování správných hygienických návyků, podávání důležitých informací z oblasti hygieny, péče o zdraví a zdravého životního stylu aj.

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte – podpora rodiče při rozvoji jemné a hrubé motoriky dítěte, při rozvoji zdravého sebevědomí dítěte, podpora rodiče při vedení dítěte k dovednosti řešit problémy, podpora sociálního cítění a tolerance dítěte, podpora jeho schopnosti přizpůsobovat se změnám, podpora při začlenění dítěte do kolektivu aj.

zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí – příprava na vyučování pod dohledem rodiče, plnění školních povinností, vedení rodiče k docenění významu vzdělání dítěte, motivace dětí k návaznému studiu aj.

zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – pomoc při zařizovaní volnočasových kroužků pro děti, motivace k výtvarným, hudebním a pohybovým aktivitám, akce pro rodiny s dětmi aj.

b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět, zprostředkování kontaktu rodičů a dětí, které žijí odloučeně (např. v dětském domově), společné setkávání rodin během různých akcí aj.

c)sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – nácvik vyhledávání pracovních nabídek a bydlení, nácvik péče o dítě, příprava na pracovní pohovory, nácvik psaní životopisu a žádosti o pracovní místo, nácvik vyplňování formulářů, nácvik péče o domácnost, nácvik hospodaření s financemi a nácvik sociálních kompetencí při jednání na úřadech, školách, školských zařízeních.

d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při vyřizování běžných záležitostí – informování o nárokových a nenárokových dávkách, pomoc při psaní žádostí či odvolání a vypisování formulářů, zprostředkování pomoci dalších odborníků, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení aj.

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pomoc při návratu dítěte do rodiny, rozhovory zaměřené na fungování rodiny a zdravý vývoj dítěte, pomoc při vyřizování dávek, společné aktivity rodičů a dětí vedoucí k upevnění vzájemných vztahů.

V rámci poskytování služeb těhotným uživatelkám nabízí Rodinný klub Maria kromě výše uvedených úkonů tyto:

a)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
pracovně výchovná činnost s dětmi – podpora rodičů při komunikaci s nenarozeným dítětem, v získání pozitivního vztahu k dítěti a zohledňování jeho potřeb.

pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik správného rodičovského chování – správná péče o dítě, zabezpečení jeho základních životních potřeb, zohlednění vyšších rodinných nákladů po narození dítěte, předávání informací týkajících se správné výživy a zdravého životního stylu, vedení matky k nezanedbávání preventivních prohlídek u gynekologa aj.

zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – pomoc těhotným uživatelkám při zabezpečení účasti na předporodní přípravě a vyhledávání besed či přednášek na téma optimální péče o dítě.

b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora rodičů při vyhledání pediatra, pomoc při kontaktování organizace zajišťující předporodní přípravu, případně doprovod aj.

c)sociálně terapeutické činnosti:
nácvik vyhledávání informací na počítači (např. péče o nemocné dítě, vyhledání kontaktů na odborníky apod.), nastavení denního režimu, nácvik péče o domácnost aj.

d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc při vyřizování záležitostí souvisejících s finanční situací rodiny (výživné, dávky, určení otcovství), peněžitá pomoc v mateřství a rodičovská dovolená, účast otce u porodu apod. Informování o nezbytných potřebách pro dítě a pomoc s jejich zajištěním (postýlka, kočárek, oblečení, vanička, teploměr, pleny, dětská kosmetika aj.).

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pokud je žena samoživitelka, podpora při komunikaci s otcem dítěte.

Cílová skupina

Služby Rodinného klubu Maria jsou určeny rodinám s dětmi ve věku do 18 let (do 26 let v případě studia dítěte), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace a těhotným ženám, které potřebují pomoc při zajištění budoucí péče o dítě a nachází se v nepříznivé sociální situaci či jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Za nepříznivou sociální situaci je považován výskyt sociálně nežádoucích jevů (nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, problémy ve výchově dětí, jakékoliv formy závislosti aj.).

Bližší popis cílové skupiny

 • Rodina s rodiči (zákonnými zástupci, osobami), kteří pečují o dítě či děti.
 • Rodiny, které mají dítě či děti umístěné v některém z druhu ústavní péče či náhradní rodinné péče a potřebují pomoc při vytvoření podmínek pro návrat dítěte do rodiny.
 • Těhotné ženy

Služby neposkytujeme rodinám bez dětí, rodinám s dětmi, jejichž vývoj není ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace a jednotlivým osobám, které netvoří rodinu s dětmi.

Cíle poskytovaných služeb

Hlavní cíl
Motivovat a aktivizovat rodiny z města Kojetína a přilehlých obcí, které spadají do cílové skupiny Rodinného klubu Maria, k rozvoji jejich schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, snížení rizik při vzniku nepříznivé sociální situace a následnému obnovení schopností samostatného fungování rodiny.

Dílčí cíle

 • Pomáhat zajistit vhodné prostředí a podmínky pro vývoj dětí.
 • Motivovat rodiče ke správné výchově a péči o děti.
 • Motivovat děti a jejich rodiče k plnění školních povinností a ke školní docházce.
 • Naučit rodiny efektivně hospodařit s finančními prostředky.
 • Pomáhat naučit se uplatnit ve společenském prostředí, ve kterém uživatel žije.
 • Pomáhat rodinám s vyřizováním osobních záležitostí, naučit je tyto záležitosti samostatně řešit.
 • Pomáhat vytvořit podmínky pro návrat dětí z dětského domova, z jiné ústavní péče nebo z náhradní péče.
 • Pomáhat zmírnit negativní důsledky rozvodu.
 • Pomáhat těhotným ženám při zajištění základních potřeb pro dítě.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup
  Pomoc a podporu poskytujeme členům rodiny individuálně vzhledem k jejich potřebám a s ohledem na možnosti Rodinného klubu Maria.
 • Princip křesťanských hodnot
  Láska, pravda, svoboda a spravedlnost jsou základní zásady, ze kterých služba vychází.
 • Respektování lidské důstojnosti a práv uživatelů
  Při práci s uživateli dbáme na to, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými partnery. Dospělým uživatelům vykáme, děti oslovujeme jménem.
 • Profesionální přístup všech zaměstnanců
  Dodržujeme etické zásady (viz Etický kodex Charity ČR), snažíme se o neustále vzdělávání a prohlubování odborných znalostí.
 • Ochrana soukromí
  Chráníme osobní údaje, dbáme na diskrétnost.
 • Respektování volby uživatele
  Uživatel má právo zvolit si postup, jakým chce situaci řešit. Pracovníci nechají uživatele, aby se rozhodl podle svého nejlepšího vědomí.
 • Bezplatnost
  Služby jsou poskytovány zdarma.
 • Aktivizace
  Pracovníci vedou uživatele k aktivnímu řešení jeho problémů.
 • Práce s celou rodinou
  Pracovníci zapojují všechny členy rodiny do řešení problémů se zachováním důrazu na zájmy dětí.

Působnost a kapacita služby

Působnost služby
Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice.

Kapacita služby
Okamžitá kapacita ambulantní služby při individuální práci je maximálně 1 uživatel/rodina/zájemce o službu.
Okamžitá kapacita ambulantní služby při skupinových aktivitách je maximálně 26 uživatelů.
Okamžitá kapacita pro individuální terénní práci je maximálně 3 uživatelé/rodiny/zájemci o službu při třech pracovnících. Pokud je počet pracovníků nižší, kapacita se snižuje.
Maximální denní kapacita ambulantní služby je 30 uživatelů/zájemců o službu.
Maximální denní kapacita terénní služby je 12 rodin uživatelů.

Dokumenty: :

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Rodinného klubu Maria.