Rodinný klub Maria

Vedoucí služby:   Mgr. Marie Gračková
Mobil: 732 725 436

Pracovnice v sociálních službách: Mgr. Pavlína Dostálová

Mobil: 732 725 374

Pracovník v sociálních službách: Róbert Gábor
Mobil: 730 589 247

Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01  
Email: rkm@prerov.charita.cz      

Provozní doba:
Ambulantní služba
Pondělí až pátek 8:00 – 12:00

Terénní služba
Pondělí až pátek 8:00 – 16:00

20220628_141716

Poslání


Posláním Rodinného klubu Maria je vést rodiny k aktivnímu řešení nepříznivé sociální situace, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte, a podporovat jejich schopnost řešit problémy vlastními silami s cílem postupného osamostatnění a řádného fungování rodiny.

 

Poskytované služby

V rámci ambulantní a terénní formy sociálně aktivizační služby poskytuje Rodinný klub Maria základní činnosti dle zákona v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- pracovně výchovná činnost s dětmi
- pracovně výchovná činnost s dospělými
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
- zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
- zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět

c) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a     dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících     sociální začleňování osob

Cílová skupina

Služby Rodinného klubu Maria jsou určeny rodinám s dětmi ve věku do 18 let (do 26 let v případě studia dítěte), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, a těhotným ženám, které potřebují pomoc při zajištění budoucí péče o dítě a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci či jsou ohroženy sociálním vyloučením.

Bližší popis cílové skupiny:

 • Rodiny, které pečují alespoň o jedno dítě.
 • Rodiny, které mají dítě či děti umístěné v některém z druhů ústavní péče či náhradní rodinné péče a potřebují pomoc při vytvoření podmínek pro návrat do rodiny.
 • Těhotné ženy.

Cíle poskytovaných služeb

 • Udržet nebo zvýšit aktivitu a samostatnost rodiny při řešení nepříznivé sociální situace.
 • Udržet nebo zvýšit aktivitu a samostatnost rodiny při výchově a vzdělávání dětí.
 • Udržet nebo zvýšit schopnost rodiny začlenit se do společnosti.

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup s ohledem na respekt, důstojnost a lidskost

  Pracovníci zohledňují při spolupráci s rodinami jejich aktuální individuální situaci, potřeby, přání a možnosti. Ve službě je respektována osobnost každého člověka, jeho práva a vůle. S každým člověkem je jednáno jako s jedinečnou bytostí, která si zaslouží úctu, důstojný a lidský přístup.

 • Dodržování křesťanských hodnot

  Služba vychází ze základních křesťanských hodnot, kterými jsou láska, pravda, svoboda a spravedlnost.

 • Aktivizace

  Pracovníci podporují rodiny v aktivním přístupu k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Aktivizují je na cestě k dosažení stanovených cílů. Podporují v rodinách důvěru ve schopnost řešení problémů vlastními silami, vedou je k postupnému osamostatňování a samostatnému fungování.

 • Bezpečí

  Služba vytváří pocit bezpečí a jistoty, vzájemná komunikace probíhá respektujícím a srozumitelným způsobem, a to při zachovávání mlčenlivosti.

 • Odbornost a týmová práce

  Služba je poskytována odbornými pracovníky, kteří splňují zákonem stanovené kvalifikační předpoklady a kteří své odborné znalosti a dovednosti prohlubují soustavným vzděláváním, supervizí nebo spoluprací s jinými odborníky či institucemi. Všichni pracovníci tvoří jeden tým, spolupracují, vzájemně se podporují a při práci se řídí stejnými pravidly.

   

Působnost a kapacita služby

Působnost služby
Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice.

Kapacita služby
Maximální okamžitá kapacita ambulantní individuální
: 1 uživatel
Maximální okamžitá kapacita ambulantní skupinová: 26 uživatelů
Maximální okamžitá kapacita terénní: 2 uživatelé
Maximální denní kapacita ambulantní služby je 30 uživatelů/zájemců o službu.
Maximální denní kapacita terénní služby je 12 rodin uživatelů.

Dokumenty: :

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Rodinného klubu Maria.