Rodinný klub Maria

Vedoucí služby:   Mgr. Naděžda Novotná
Mobil: 730 589 247

Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01 
Telefon: 581 761 828
 
Email: rkm@prerov.charita.cz      

Poslání:

Jsme sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a svou činnost vykonáváme podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006  §65 Sb. Pomáháme rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny samy vyřešit. 
Nabízíme terénní a ambulantní služby a to v Kojetíně a blízkém okolí (Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Polkovice, Stříbrnice, Uhřičice).


Cílová skupina:

 • rodiny s dítětem/dětmi - včetně rodiče, který usiluje o návrat dítěte/dětí do rodiny a těhotných žen;
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Cílem Rodinného klubu Maria je pracovat s rodinou tak, aby dítě (děti) mohlo zůstat ve správně fungující rodině.

Dílčí cíle:

 • Motivovat ke správné výchově a rozvoji dětí - aby děti chodily pravidelně do školy, čistě oblečené, dobré vztahy – chování mezi sourozenci, ve škole či na veřejnosti, aktivní trávení volného času dětí v klubu aj.
 • Naučit rodiny hospodařit - dluhy, hypotéky, půjčky, insolvence.
 • Zvýšit počet dětí, které budou pokračovat ve studiu po ukončení ZŠ.
 • Najít bydlení.
 • Najít zaměstnání.
 • Pomoc s vyřizováním osobních záležitostí - naučit je to (formuláře, doprovod na úřady aj.).
 • Návrat dětí z dětského domova, získání dětí do pěstounské péče - pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, řešení dluhů, vytvoření vhodných podmínek pro návrat dětí, podpora kontaktu s dětmi, nácvik správného hospodaření aj.

Principy poskytování služby:

 1. Individuální přístup
  Sociální služby poskytujeme s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatele, k jeho věku, rozumovým a komunikačním schopnostem a dalším osobnostním zvláštnostem.
 2. Respektování lidské důstojnosti a práv uživatelů
  Při práci s uživateli dbáme na to, abychom s nimi jednali jako s rovnocennými partnery. Dospělým uživatelům vykáme a oslovujeme je titulem pan/paní, dětem tykáme a oslovujeme je jménem.
 3. Profesionální přístup všech zaměstnanců
  Dodržujeme etické zásady (viz etický kodex Charity ČR), snažíme se o neustále vzdělávání a prohlubování odborných znalostí.
 4. Ochrana soukromí
  Chráníme osobní údaje, dbáme na diskrétnost.
 5. Respektování volby uživatele
  Uživatel má právo zvolit si postup, jakým chce, aby se řešení problému ubíralo. Pracovníci jej nesmí za žádných okolností nutit do jakýchkoli rozhodnutí a nenesou za jeho rozhodnutí žádnou odpovědnost.
 6. Bezplatnost
  Služby jsou poskytovány zdarma.

Nabízíme:

Rodinný klub Maria nabízí uživatelům tyto základní činnosti podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (podpora při vedení domácnosti, pomoc při hospodaření, podpora a nácvik správného rodičovského chování, pomoc školákům při psaní úkolů, příprava na vyučování, volnočasové aktivity, akce pro rodiny s dětmi aj.)

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékařům, do škol, na úřady apod.)

c) sociálně terapeutické činnosti (příprava na pracovní pohovory, dovednost napsat životopis či žádost o pracovní místo aj.)

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (informování o nárokových a nenárokových dávkách, pomoc při vypisování formulářů a žádostí, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, pomoc při návratů dětí do rodiny aj.)


Způsob poskytování:

 • ambulantní;
 • terénní.

Služby jsou poskytovány bezplatně.

Dokumenty: :

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Rodinného klubu Maria.