Nízkoprahové denní centrum Lorenc

Vedoucí: Bc. Adéla Trumberová
Mobil: 731 818 874


U Bečvy 1, 750 02 Přerov
email: ndc@charita.prerov.cz

Provozní doba:
Po  8:00 - 16:00
Út   8:00 - 15:00     terénní froma 9:00 - 12:00
St   8:00 - 16:00
Čt   8:00 - 15:00     terénní forma 9:00 - 12:00
Pá  8:00 - 15:00
So  9:00 - 12:00
O nedělích a svátcích je NDC zavřeno.

Posláním denního centra Lorenc je nabídnutí bezpečného prostoru osobám,  které se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené s absencí stabilního bydlení. Prostřednictvím materiální pomoci a sociálního poradenství pomáháme těmto lidem se zajištěním základních životních potřeb a podporujeme je v aktivním řešení jejich nepříznivé situace. Naše práce vychází z křesťanských principů a hodnot, jako jsou důstojnost člověka, spravedlnost, solidarita a odpovědné zacházení se zdroji.

Primárním cílem je prostřednictvím sociálního poradenství a materiální pomoci přispívat ke zmírnění negativních dopadů bezdomovectví na jednotlivce i společnost.

Poskytované služby Nízkoprahového denního centra:

Ambulantní forma:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
  - Umožnění celkové hygieny těla – služba spočívá v poskytnutí hygienického zázemí a hygienických potřeb (příp. ochranných pomůcek)
  - Pomoc při osobní hygieně – sprchování, holení, praní, poskytnutí ošacení a obuvi z šatníku.
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
  - Vytvoření podmínek pro přípravu stravy – k dispozici kuchyňka s nádobím pro ohřev stravy, příp. poskytnutí potravin.
  - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
  - Pomoc při vyřizování osobních záležitostí – sociální poradenství při jednání na úřadech, v orientaci sociálních dávek, při vyřizování dokladů totožnosti, při zprostředkování lékařské péče, včetně doprovodů při jednání se sociálními a veřejně dostupnými institucemi.

Pomoc při vyřizování osobních záležitostí je součást individuálního plánu každého klienta NDC Lorenc. Využití telefonu a PC s internetem – klient může využít telefon či internet pouze v případech, kdy to povede k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Telefon či internet lze využít zejména k jednání o zaměstnání, ubytování a řešení závazků klienta.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – zprostředkování kontaktu s rodinou může probíhat za pomoci a podpory sociálního pracovníka nebo je zprostředkovaný kontakt na křesťanskou duchovní službu – má za cíl duchovní oporu klientů. Do NDC docházejí kněží, kazatelé z různých církevních sborů, aby s uživateli pohovořili o jejich problémech a duchovních rozměrech života. Tato setkání jsou nepravidelná, podle zájmů uživatelů. Pomoc kontaktování rodinných příslušníků probíhá písemně či telefonicky. Další aktivity podporující sociální začleňování je např. pořádání besed či přednášek s preventivními a osvětovými tématy.


Terénní forma:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
  - Pomoc při osobní hygieně – pracovník po předchozí domluvě s klientem zajistí pomoc při oholení, s výkonem osobní hygieny, poskytnutí základních hygienických potřeb formou hygienického balíčku.

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
  - Pomoc při zajištění stravy - pracovník po předchozí domluvě s klientem zajistí výdej suché stravy, podání nealkoholického nápoje.
  - Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – doprovod klienta – na úřady nebo k lékaři a do dalších sociálních a veřejně dostupných služeb. Tato služba může zahrnovat také pomoc při jednání s těmito institucemi, pomoc s orientací ve způsobu jejich fungování. Využití telefonu – klient může využít telefon NDC Lorenc, ale pouze v těch případech, kdy to povede k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Telefon lze využít zejména k jednání o zaměstnání, ubytování a řešení závazků uživatele.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - zprostředkování kontaktu s rodinou může probíhat za pomoci a podpory sociálního pracovníka nebo zprostředkování kontaktu na křesťanskou duchovní službu – má za cíl duchovní oporu klientů. Pomoc kontaktování rodinných příslušníků písemně či telefonicky. Další aktivity podporující sociální začleňování, popř. nabídnutí možnosti účasti na besedách či přednáškách pořádaných v ambulantní formě služby Nízkoprahového denního centra Lorenc.

Propagační leták.