Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Vedoucí služby:   Mgr. Ivana Zatloukalová
Mobil:                   730 589 232

Kroměřížská 198, 752 01 Kojetín

Telefon:                581 761 152
Mobil:                   776 305 195

Email:                 ad@prerov.charita.cz

logo

Služba azylového domu je poskytována od 1.1.2023 – 31.12.2024 v rámci projektu  Azylové domy v Olomouckém kraji II., reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000099.

Anotace projektu ke stažení zde.

IMG_1283

Poslání


Posláním Azylového domu pro matky s dětmi v tísni je pomoci matkám s dětmi, ženám, kterým byly svěřeny děti do péče a těhotným ženám v tíživé životní situaci spojené se ztrátou přístřeší překlenout jejich obtížné životní období a podpořit je při návratu do běžného života.

Poskytované služby

Co nabízíme:

 • pomoc při zajištění stravy;
 • poskytnutí ubytování – po dobu maximálně 1 roku;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co požadujeme:

 • aktivní snahu řešit svou situaci;
 • řádnou a všestrannou péči matky o své dítě;
 • dodržování smluvních podmínek a Domovního řádu.

Cílová skupina

Komu poskytujeme služby:

 • osoby bez přístřeší - matky/ženy s dětmi, těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let;
 • oběti domácího násilí - matky/ženy s dětmi těhotné ženy od 18 let věku v nepříznivé životní situaci. Za děti se považují nezaopatřené děti a mládež od 0 - 26 let.
Službu nemůžeme poskytnout: 
 • mužům/otcům s dětmi, manželským párům s dětmi;
 • matkám/ženám s dětmi, jejichž zdravotní stav vylučuje pobyt v azylovém domě (dle potvrzení praktického lékaře);
 • matkám/ženám s dětmi, cizinkám, se kterými se nelze domluvit bez přítomnosti tlumočníka.

Cíle poskytované služby

 • zajistit uživatelkám a jejich dětem bezpečí a zázemí po dobu, kterou nezbytně potřebují ke zvládnutí své nepříznivé situace;
 • zvýšit povědomí uživatelek o možnostech řešení jejich situace, jejich právech a povinnostech;
 • zlepšit schopnost uživatelek účinně řešit své problémy (v oblasti sociální, materiální, finanční, vztahové, psychické apod.);
 • rozvinout a posílit schopnost uživatelek vytvářet podmínky pro zdravý fyzický a psychický vývoj svých dětí a vést vlastní domácnost;
 • zvýšit soběstačnost uživatelek natolik, že po opuštění zařízení budou schopny sobě a svým dětem zabezpečit život nezávislý na naší službě.

Principy poskytovaných služeb

 • Vycházíme z přesvědčení, že každý člověk je odpovědný za svůj vlastní život.
 • K uživatelkám azylového domu přistupujeme jako k jedinečným lidským bytostem, usilujeme o zajištění jejich důstojnosti, individuality, práv a odpovědnosti.
 • Respektujeme etické zásady sociální práce, řídíme se Kodexem Charity Česká republika a křesťanskými hodnotami.

  Forma poskytované služby
 • Pobytová, poskytovaná nepřetržitě.  Úhrada za pobyt je stanovena v souladu s nařízením vlády Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí (úhradník ke stažení).

Dokumenty:

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Azylového domu pro matky s dětmi v tísni.