Odlehčovací služba

Vedoucí služby a sociální pracovník:
Bc. Eva Prepelicová
Mobil: 703 648 375

Sociální pracovnice: Eliška Muselíková, DiS.  
Mobil: 737 213 480 

Šířava 27, Přerov 750 02
Mobil: 777 729 512 

Email: os@prerov.charita.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek 7:00 – 19:00 hod

Úřední hodiny:
pondělí 13:00 – 15:00 hod
středa  8:00 hod – 10:00 hod

Vozový park Odlehčovací služby je podpořen Projektem:

"OBNOVA VOZOVÉHO PARKU CHARITY PŘEROV", REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.6.127/0.0./0.0/21_124/0016956 - který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce
Unie na pandemii COVID-19.

Cílem projektu je zajistit bezpečí a zdraví pracovníků a klientů poskytovaných sociálních služeb, a také
snížení nákladů na servis vozového parku a současně snížení ekologického zatížení životního prostředí.
_Z6A1340

Poslání služby

Jejím posláním je umožnit uživatelům zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života ve svém domácím prostředí v kruhu rodiny a přátel bez nutnosti odchodu do pobytové sociální služby (domov pro seniory apod.), případně tento odchod oddálit. Současně je snahou poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám, zastoupit je v péči o jejich blízké a poskytnout jim tak čas na odpočinek, zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání vlastního osobního života.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA poskytuje pomoc v domácím prostředí občanům ve městech Přerov, Kojetín a okolní obce.

Nabídka služeb:

  • Pomoc při běžných úkonech péče o svou vlastní osobu (oblékání, obouvání, přesuny, prostorová orientace aj.)
  • Pomoc při osobní hygieně (vč. péče o ústní dutinu, vlasy, nehty, pokožku, při inkontinenci apod.)
  • Zajištění a poskytnutí stravy (vč. pomoci při přijímání potravy, dohled nad pitným a osobním režimem)
  • Zprostředkování kontaktu se společností a vrstevníky, pomoc při využívání kulturních, sociálních a sportovních akcí aj.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce, úřady, zdravotní služby, obchodní síť, pošta aj.)
  • Zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (nácvik dovedností a sebeobslužných úkonů, podpora při zajištění chodu domácnosti, nácvik obsluhy domácích spotřebičů a elektroniky aj.)

Služby jsou poskytovány osobám, které jsou částečně či plně odkázány na pomoc druhých:

  • senioři, kteří z důvodu nemoci nebo vysokého věku nejsou zcela soběstační;
  • osoby s tělesným postižením nad 19 let (zhoršení chůze a hybnosti rukou po úrazech, CMP aj.);
  • osoby s chronickým onemocněním nad 19 let (RS, onkologické nemoci, CMP, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, zrakové či sluchové onemocnění, cukrovka aj.).

Tato služba je hrazená uživatelem tzn., že za pomoc a péči pracovnic zaplatí uživatel podle jejich skutečně spotřebovaného času. Na pokrytí těchto nákladů poskytuje stát potřebným nesoběstačným lidem tzv. Příspěvek na péči. S podáním žádosti o tento příspěvek mohou pomoci pracovnice Odlehčovacích služeb.

Provozní doba:

Časový rozsah se odvíjí od potřeb uživatelů a kapacitních možností Odlehčovacích služeb. Deklarovaná provozní doba je v pracovní dny od 7.00 hod. do 19.00 hod.

Dokumenty a tiskopisy terénní Odlehčovací služby ZDE.