Setkávání seniorů SPOLU

Palackého 17a/2833, 750 02 Přerov
tel.: 777 729 521, e-mail: seniori@prerov.charita.cz

Provozní doba:

Pondělí 9:00 – 16:15 hod (13:00 - 16:15 PC kurzy pro přihlášené)
Úterý   10:15 - 12:30 hod (2x měsíčně vycházka s trekingovými holemi za příznivého počasí)
Čtvrtek 9:00 – 11:15 hod.

Aktuální program SPOLU 

Vedoucí: Mgr. Martina Krejčířová

Setkávání seniorů SPOLU vzniklo v roce 2003 jako jedno ze zařízení Oblastní charity Přerov, která je nestátní neziskovou organizací a je samostatnou složkou Arcidiecézní charity Olomouc a součástí Římskokatolické církve.

Člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Je hoden lásky, i když je chudý, nemocný, starý, špinavý či bezbranný. Usilujeme o zachování důstojnosti člověka bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání, vyznání či rasu.

Poslání

Setkávání seniorů SPOLU je sociální službou, jejímž posláním je poskytnout seniorům takové činnosti, které přispějí k aktivnímu prožití jejich života, podporují vzájemné setkávání a nabízejí seniorům společenské a individuální aktivity.

Poskytované služby

Základní činnosti:

 • besedy a přednášky, např. z oblasti práva, historie, lékařství, zdravého životního stylu, psychologie a cestování, apod.
 • internet pro seniory
 • vycházky a společné návštěvy muzeí
 • rukodělné činnosti, např. z oblasti práce s textiliemi, keramikou, malování na sklo, hedvábí, apod.
 • relaxační a dechová cvičení
 • poradenství a pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Fakultativní činnosti:

 • výlety
 • PC kurzy
 • angličtina

Cíle

Hlavní cíl: Cílem Setkávání seniorů SPOLU je nabídnout seniorům aktivity směřující k vytváření společenství vrstevníků a navazování nových kontaktů, k posílení soběstačnosti, aktivity pozitivně ovlivňující jejich zdravotní a psychický stav, vedoucí k rozvoji a udržení fyzických i duševních schopností seniorů a k prevenci před sociální izolací starších lidí.

Dílčí cíle:

 • vytvoření prostoru pro společné setkávání seniorů
 • podpora udržení a rozvíjení znalostí a schopností seniorů
 • podpora udržení fyzických a psychických schopností
 • podpora zachování kvality života, prevence narušení sociální izolace starších lidí, ztráty smyslu vlastní existence vycházející z poklesu fyzických a duševních schopností.
 • prostřednictvím cvičení a psychické podpory přispět ke zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů
 • prevence komplikací spojených s procesem stárnutí
 • vytvoření podmínek pro důstojné prožívání stáří a zapojení do života společnosti.

Cílová skupina

Uživatelem Setkávání seniorů SPOLU se může stát kterýkoliv senior, který je vzhledem ke svému zdravotnímu a duševnímu stavu schopen se do aktivit zapojit, tj. jeho zdravotní stav umožňuje účast na aktivitách. Ostatní zájemci (např. poživatelé invalidního důchodu I., II. nebo III. stupně), se mohou stát uživateli služby po individuální domluvě a posouzení možností s vedoucí služby.

Zásady

Setkávání seniorů SPOLU poskytuje své služby na těchto zásadách:

 • dodržování práv uživatele - každý uživatel má právo se svobodně rozhodnout a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Každý uživatel má právo na poskytnutí kvalitní služby, má právo ukončit užívání služeb bez udání důvodu, má právo na respektování své jedinečnosti bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu či náboženství. Pracovníci služby jednají tak, aby chránili důstojnost a lidská práva uživatelů.
 • individualizace služby - služby jsou poskytovány s přihlédnutím k individuálním potřebám uživatele, k jeho věku, zdravotnímu stavu a mentálním schopnostem.
 • zaměření na celek - s uživatelem se pracuje nejen jako s jednotlivcem, ale také jako se členem společnosti.
 • flexibility - pracovníci se snaží přizpůsobit komunikaci individuálním schopnostem a úrovni uživatele.
 • respektování - pracovníci nenutí uživatele do jakýchkoliv rozhodnutí, ale vedou uživatele k odpovědnosti za sebe sama, respektují právo uživatele na informace, právo vyjádřit své potřeby, přání, názory, postoje a rozhodnutí. Setkávání seniorů SPOLU respektuje individuální potřeby uživatelů a snaží se jim v rámci možností přizpůsobit nabízenou službu.

Projekty v roce 2017:

Projekt Kvalitní život ve stáří je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje.

Projekty v roce 2016:

Projekt Zdravý podzim života je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje.

logoolomouckehokraje

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání