ROMSKÉ KOMUNITNÍ CENTRUM ŽÍŽALKA

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

opz-barevne

Od 1.4.2016 do 31.12.2018 je poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kojetínská ul. 1946
750 02 Přerov
Tel.: 608 139 073
E-mail: zizalka@prerov.charita.cz / lenka.klicova@prerov.charita.cz

Vedoucí centra: Mgr. Lenka Klíčová

Provozní doba: pondělí až pátek
8.00 – 16.00 hod. terénní forma
8.00 – 12.00 hod. ambulantní forma
 

POSLÁNÍ

Posláním Romského komunitního centra Žížalka Oblastní charity Přerov je poskytnout pomoc a podporu rodinám s dětmi z regionu města Přerova, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují oporu a motivaci při obnově základních funkcí rodiny. Služby jsou poskytovány v zařízení a v přirozeném sociálním prostředí uživatelů. Vycházíme z individuálních potřeb rodiny.

CÍL

Hlavním cílem je motivovat a aktivizovat rodiny z města Přerova, které spadají do cílové skupiny Romského komunitního centra Žížalka, k rozvoji jejich schopností a dovedností, které by směřovaly k prevenci sociálního vyloučení, snížení rizik při vzniku krizové sociální situace a následnému obnovení schopností samostatného fungování rodiny.

KOMU SLUŽBY NABÍZÍME

Cílovou skupinu sociálně aktivizační služby RKC Žížalka tvoří především romské rodiny s dětmi ve věku do 18-ti let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace, žijící v městě Přerov.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-  pracovně výchovná činnost s dětmi (např. podpora dětí při získávání znalostí
a dovedností a to: výtvarnou činností, rozumovou výchovou, rozvojem řeči a komunikací, hudební výchovou, tělesnou výchovou)

-   pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, osvěta v oblasti zaměstnanosti – životopis, úřad práce, sociální a zdravotní pojištění, zdravotnická a hygienická osvěta, osvěta v oblasti bytové politiky)

-  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. nácvik slušného chování, nácvik hygienických návyků, školička hrou – nácvik kreslení, uvolňovací cviky při psaní, rozvoj jemné motoriky (puzzle, stavba kostek, modelování, stříhání, lepení, …), rozvoj hrubé motoriky (pohybové hry, …), nácvik zapojení do společných aktivit, nácvik týmové práce, nácvik komunikace s ostatními dětmi a dospělými)

-  zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (doučování dítěte ve spolupráci s rodiči)

-  zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. zajištění podmínek pro cvičení, tanec a vaření, vycházku, návštěvu kulturních zařízení, kulturních akcí, výlety, volnočasové rukodělné aktivity)

 •  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

 • Sociálně terapeutické činnosti

- činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob (př. nácvik vypisování formulářů, nácvik telefonování, nácvik jednání na úřadech, nácvik vyhledávání pracovních nabídek, nácvik práce na počítači, nácvik péče o domácnost)

 •  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

- Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. aktivní naslouchání problému uživatele, pomoc při uplatňování reklamace, odvolání, zprostředkování kontaktu na další odborníky)

- Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (např. poradenství, pomoc při vyřizování dávek, motivace k zapojení rodiny do řešení situace)

SLUŽBA SE REALIZUJE V AMBULANTNÍ A TERÉNNÍ FORMĚ

Ambulantní služba RKC Žížalka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, za kterou uživatelé dochází do prostor RKC (Kojetínská 1946, 750 02 Přerov).

Program ambulantní služby je určen pro děti:

-  do 3 let pouze v doprovodu rodiče,

-  3 - 7 let, jestliže mají vypěstované základní hygienické návyky a jsou schopny se do aktivit zapojit, možný doprovod rodiče,

-  Žáci ZŠ do 15 let a starší v odpoledních hodinách – individuální práce v rámci aktivizačních služeb.

Terénní služba RKC Žížalka - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, které jsou rodině poskytovány v přirozeném sociálním prostředí: v domácnosti, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím (úřady, školy, ostatní organizace, aj.) zpravidla dvojicí pracovníků RKC Žížalka.

Zásady:

 • Princip křesťanských hodnot
 • Zachování lidské důstojnosti
 • Respektování individuality
 • Práce s celou rodinou
 • Podpora a motivace
 • Boj s předsudky ve společnosti
 • Flexibilita
 • Bezplatnost

 

 

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání