2017: Rozšíření prostor, kapacity nízkoprahového zařízení a zajištění jeho aktivit 

Projekt: Rozšíření prostor, kapacity nízkoprahového zařízení a zajištění jeho aktivit je realizován za finanční podpory Lesy České republiky.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění a vybavení dalších prostor zařízení, které by umožnily aktivity pro starší dětí /od 15 let/, které se dosud dělily o prostory s mladšími dětmi od šesti let, neboť by došlo k navýšení kapacity zařízení.

Cílem tohoto projektu je rovněž poskytnout dětem a mládeži, které žijí v této lokalitě a přilehlých ulicích (Husova, Tovačovská aj.) aktivity, které pomáhají snižovat míru jejich sociálního vyloučení a pomáhají zvyšovat kvalitu jejich života. Služba vytváří chráněný prostor, kde děti a mládež mohou nalézt podporu, pomoc, širokou nabídku smysluplného využití volného času, podporu jejich sebedůvěry a zdravého rozvoje.

 

2016: Pojďme něco dělat!

Projekt: Pojďme něco dělat! je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a to v rámci dotace v dotačním Programu na podporu integrace romské menšiny v roce 2016 - II. kolo, č.j. MSMT-1389/2016-1.

MSMT_logotyp_text_CMYK_cz

Cíl projektu:

Cílem projektu Pojďme něco dělat! je dát dětem možnost setkávání se v odpoledních hodinách při volnočasových aktivitách, hrách, soutěžích a jejich prostřednictvím posilovat a rozvíjet individuální schopnosti a seberealizaci dětí a mládeže. Cílem bylo také snižování negativních předsudků většinové společnosti prostřednictvím hudebních, tanečních a výtvarných soutěží.

Řešený problém:

Projekt chce přispět k řešení problému nedostatečného a nesprávného naplnění volného času dětí a mládeže v lokalitě Kojetínské ulice, na základě čehož snadněji spadají do sociálně-patologických problémů. Zároveň chce pomoci dětem a mládeži rozvíjet jejich hudební, pohybové i výtvarné nadání. Vycházíme ze zkušeností a znalostí zdejších dětí a mládeže, která má ráda pohyb, hudbu a výtvarné práce. Jejich rodinné prostředí je však často nepodnětné a rodiny jsou zadluženy. Nemají tak dostatek možností ani příležitostí věnovat se daným aktivitám, které je baví a nemohou tak více rozvíjet své osobní schopnosti a dovednosti.

Aktivity projektu:

Volnočasové aktivity - hudební kroužek (počet účastníků 8, 1x týdně), taneční kroužek (účastníků 10-17, 2x týdně, před vystoupením 3-4x týdně), výtvarný kroužek (účastníků 15-20, 1x týdně), sportovní kroužek (účastníků 15, 1x týdně)

Nabídka doučování (účastníků cca 15, 5x týdně)

Společná akce s dalšími organizacemi (účastníků ca 30)

Závěrečné vyhodnocení:

Aktivit projektu se účastnilo celkem 101 dětí a mládeže. Z poskytnuté částky byly zakoupeny např. vybavení pro hudební kroužek, nové oblečení a doplňky pro taneční skupiny, výtvarné a sportovní potřeby. Na projektu se personálně podíleli 2 pracovníci. Pozitivním přínosem kroužků a celkově působení naší služby pro klienty (volnočasových aktivit) je možnost setkávat se v našem zařízení s vrstevníky, smysluplné naplnění volného času. Pro klienty připravujeme volnočasové aktivity, a tím se snažíme působit preventivně a snižovat tak riziko sociálně patologických jevů, které mohou na romské děti a mládež působit (záškoláctví, experimentování s drogami, rizikové chování apod.). Hudební skupina trénovala 3x týdně. Vzrostl počet zájemců o hru na hudební nástroj. Děti se učí hrát na kytaru, klávesy, perkusové nástroje nebo cajon. Taneční kroužek je velmi oblíben. Taneční skupina Lače jilorka (zaměřuje se na čardáš) a taneční skupina Oven style (zaměřuje se na moderní tanec) slavily úspěchy při svých vystoupeních na Romské pouti na Svatém Kopečku v Olomouci a v Hranicích na Moravě na taneční soutěži Terne Čercheňa. Nacvičovali 2x týdně a v době přípravy na vystoupení i 3-4x týdně. Zakoupilo se nové taneční oblečení, tím se navýšila i úroveň estetického projevu tance. Uskutečnil se také Den soužití zaměřený na multikulturní soužití prostřednictvím soutěží, přednášek, kvízů, a to na hřišti ZŠ Boženy Němcové, kterého se účastnilo cca 50 dětí a mládeže a podílely se na něm další organizace jako Armáda spásy, Kappa Help.

Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce

Projekt. Romské komunitní centrum Lačo jilo - Dobré srdce je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogram č.2.

logoolomouckehokraje

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání