Romské komunitní centrum Lačo jilo – Dobré srdce

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kojetínská ul. 1946
750 02 Přerov
Tel.: 777 729 525
Email: rkc@prerov.charita.cz

Vedoucí centra: Radka Cázerová, DiS.

Návštěvní hodiny:
Po – Pá  12:30 – 16:30 hod.

Poslání

Posláním RKC Lačo Jilo je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a mládeži, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Chceme pro ně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, nabídnout podporu a odbornou pomoc a předcházet sociálnímu vyloučení. Centrum slouží ke smysluplnému využívání volného času, vytváří prostor pro aktivity dětí a mládeže.

Služby RKC Lačo Jilo jsou poskytovány v ambulantní formě, především v lokalitě Kojetínská, Přerov. Jsou bezplatné a anonymní.

Cíl

Cílem služby je poskytovat a nabízet dětem a mládeži (zejména romským) vhodné využití volného času, předcházet a snižovat rizika související se způsobem života v komunitě, umožňovat jim lépe se orientovat v běžném životě a pomáhat řešit jejich vlastní problémy. Vycházíme z individuálních potřeb  klientů.

Komu je služba určena

RKC Lačo Jilo je určeno pro děti a mládež ve věku 6 –18 let ze sociálně znevýhodněného prostředí (především z lokality Kojetínská), které jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopny se do aktivit zapojit.

Poskytované služby

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (besedy, sportovní aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti, hra na hudební nástroje, deskové a společenské hry, výuka práce s PC, nabízíme také možnost individuálního doučování a pomoc s přípravou na vyučování)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společenské a kulturní akce)
 • sociálně terapeutické činnosti (jednání ve škole, s úřady, podpora k přebírání zodpovědnosti za svá rozhodnutí)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při upevňování rodinných kontaktů, pomoc s výběrem školy)

Zásady poskytování služby

 • individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému klientovi jako k jedinečnému člověku s jeho individuálními možnostmi
 • nízkoprahovost - do centra mohou přijít děti a mládež ve věku od 6 - 18 let bez členství, bezplatně a mohou se zapojovat do nabízených aktivit
 • dostupnost - centrum je umístěno přímo v lokalitě, kde děti a mládež žijí, návštěva zařízení je dobrovolná
 • respekt - respektujeme práva dětí a mladých a jejich možnosti volby
 • anonymita - stačí uvést jen přezdívku či křestní jméno
 • mlčenlivost - pracovníci, studenti, stážisti a dobrovolníci jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, které jim klienti sdělí
 • flexibilita - služba je přizpůsobována zájmům klientů s ohledem na technické možnosti zařízení
 • bezplatnost - služby jsou poskytovány bez nároku na úhradu
Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání