Nízkoprahové denní centrum Lorenc

Vedoucí: Bc. Adéla Trumberová
Mobil: 731 818 874

U Bečvy 1, 750 02 Přerov
email: ndc@charita.prerov.cz

Provozní doba:
Po  8:00 - 16:00
Út   8:00 - 15:00     terénní froma 9:00 - 12:00
St   8:00 - 16:00
Čt   8:00 - 15:00     terénní forma 9:00 - 12:00
Pá  8:00 - 15:00 
So  9:00 - 12:00

O nedělích a svátcích je NDC zavřeno.

Poradenství v Nízkoprahovém denním centru:
Po 8:30 - 12:00   13:00 - 15:30
Út  8:30 - 12:00   13:00 - 14:30
St  8:30 - 12:00   13:00 - 15:30
Čt  8:30 - 12:00   13:00 - 14:30
Pá 8:30 - 12:00   13:00 - 14:30


Posláním Nízkoprahového denního centra Lorenc je poskytovat ambulantní a terénní formou pomoc osobám, které se ocitli bez přístřeší. Službou chceme předcházet jejich sociálnímu vyloučení, zdravotním komplikacím způsobeným tímto stylem života a motivovat je k postupnému začlenění do běžného života společnosti.

Primárním cílem je poskytnout kvalitní pomoc osobám bez přístřeší, překonat jejich nepříznivou sociální situaci, napomáhat zabránit jejich sociálnímu vyloučení a podporovat jejich návrat do společnosti.

Dílčí cíle, které vedou k naplnění primárního cíle:
Předání informací o možnosti řešení nepříznivé sociální situace.
Snížení zdravotních rizik souvisejících se způsobem života na ulici.
Podpora k samostatnosti, soběstačnosti a postupně i nezávislosti na službě.

Našim cílem je, aby osoba bez přístřeší, která chce svou situaci řešit, vnímala NDC jako odrazový můstek pro opětovné zařazení se do společnosti.

Poskytované služby Nízkoprahového denního centra:

Ambulantní forma:
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Umožnění celkové hygieny těla – služba prakticky spočívá v poskytnutí sprchového koutu, mýdla a zapůjčení čistého ručníku. Četnost využívání služby jedním uživatelem je regulována na jedno použití denně, pouze při objektivní akutní potřebě je možno použít sprchu vícekrát. Doba strávená ve sprše se omezuje na 10 min.
- Pomoc při osobní hygieně – osprchování, oholení, poskytnutí základních hygienických potřeb

V případě přetížení služby pracovník NDC vytvoří pořadník zájemců.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Vytvoření podmínek pro přípravu stravy – kuchyňka s nádobím pro ohřev stravy umožňuje klientům přípravu vlastní teplé stravy. Člověk bez domova si zpravidla nemá venku kde uvařit. NDC poskytuje bezpečné prostředí pro běžný způsob přípravy stravy. Pravidla pro využití kuchyňky nejsou konkrétně stanovena, v případě přetížení služby pracovník NDC vytvoří pořadník zájemců a stanovit délku využití služby.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
- Pomoc při vyřizování osobních záležitostí – doprovod uživatele – na úřady nebo k lékaři, do dalších sociálních a veřejně dostupných služeb. Tato služba může zahrnovat také pomoc při jednání s těmito institucemi, pomoc s orientací ve způsobu jejich fungování. Doprovod je součástí individuálního plánu a navazuje na sociální práci, kterou s uživatelem dělá sociální pracovník. Využití telefonu a PC s internetem – uživatel může využít telefon či internet NDC Lorenc, ale pouze v případech, kdy to povede k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Telefon či internet lze využít zejména k jednání o zaměstnání, ubytování a řešení závazků klienta. Telefonáty a užití internetu povoluje pouze sociální pracovník na základě situace klienta. Pokud je toho uživatel schopen, je nabádán k tomu, aby si potřebná místa obešel osobně; sociální pracovník se snaží o vlastní aktivitu uživatele a zabraňuje nadužívání telefonu a internetu.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – zprostředkování kontaktu s rodinou může probíhat za pomoci a podpory sociálního pracovníka nebo je zprostředkovaný kontakt na křesťanskou duchovní službu – má za cíl duchovní oporu klientů. Do NDC docházejí kněží, kazatelé z různých církevních sborů, aby s uživateli pohovořili o jejich problémech a duchovních rozměrech života. Tato setkání jsou nepravidelná, podle zájmů uživatelů. Pomoc kontaktování rodinných příslušníků probíhá písemně či telefonicky. Další aktivity podporující sociální začleňování je např. pořádání besed či přednášek s preventivními a osvětovými tématy.

Terénní forma:
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Pomoc při osobní hygieně – pracovník po předchozí domluvě s klientem zajistí pomoc při oholení, s výkonem osobní hygieny, poskytnutí základních hygienických potřeb formou hygienického balíčku.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- Pomoc při zajištění stravy - pracovník po předchozí domluvě s klientem zajistí výdej suché stravy, podání nealkoholického nápoje.
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – doprovod uživatele – na úřady nebo k lékaři a do dalších sociálních a veřejně dostupných služeb. Tato služba může zahrnovat také pomoc při jednání s těmito institucemi, pomoc s orientací ve způsobu jejich fungování. Doprovod je součást individuálního plánu a navazuje na sociální práci, kterou s uživatelem dělá sociální pracovník. Využití telefonu – uživatel může využít telefon NDC Lorenc, ale pouze v těch případech, kdy to povede k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Telefon lze využít zejména k jednání o zaměstnání, ubytování a řešení závazků uživatele. Telefonáty povoluje pouze sociální pracovník na základě situace klienta. Pokud je toho uživatel schopen, je nabádán, aby si potřebná místa obešel osobně; sociální pracovník se snaží o vlastní aktivitu klienta a zabraňuje nadužívání telefonu a internetu.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - zprostředkování kontaktu s rodinou může probíhat za pomoci a podpory sociálního pracovníka nebo zprostředkování kontaktu na křesťanskou duchovní službu – má za cíl duchovní oporu klientů. Pomoc kontaktování rodinných příslušníků písemně či telefonicky. Další aktivity podporující sociální začleňování, popř. nabídnutí možnosti účasti na besedách či přednáškách pořádaných v ambulantní formě služby Nízkoprahového denního centra Lorenc.